ปี พ.ศ.

จำนวนโครงการทั้งหมด

65

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

9

ไม่อนุมัติโครงการ

0

โครงการอนุมัติ

56